ទំនាក់ទំនង

ប្រសិនបើមានចម្ងល់ ឬបញ្ហាផ្សេងៗទាក់ទងនឹងទីផ្សារ ឬទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម សូមបំពេញក្នុង តារាងខាងក្រោម រួចផ្ញើមកកាន់ពួកយើងៗនឹងធ្វើការឆ្លើយទៅវិញតាមរយៈ អ៊ីមែលរបស់បងប្អូន ក្នុងរយៈពេលឆាប់បំផុត។ សូមអរគុណ!