ប្រភេទ 

 

Shop don't have yet.
លេខទូរស័ព្ទ093931112
អ៊ីម៉ែលyayeoun@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

សូមអរគុណដែលបានជួយទិញផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

ឈ្មោះផលិតផលLand
ប្រភេទឬគុណភាពផលិតផលអចលនទ្រព្យ
សម្រាប់លក់
តម្លៃ USD
លេខទូរស័ព្ទ093931112
Discount599%
តម្លៃលក់ទាក់ទងសួរតម្លៃ

ទំនិញស្រដៀងគ្នា