ប្រភេទតែសុខភាព

ក្បែរផ្សារសុវណ្ណា,  ភ្នំពេញ

លេខទូរស័ព្ទ098313158
អ៊ីម៉ែលsocheatjames@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

សូមអរគុណដែលបានជួយទិញផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

ណាណា អនឡាញ សប

ឈ្មោះផលិតផលNasulin
ប្រភេទឬគុណភាពផលិតផលថ្មី
សម្រាប់លក់
តម្លៃ25 USD
លេខទូរស័ព្ទ098313158
Discount
តម្លៃលក់25 USD

ទំនិញស្រដៀងគ្នា