ប្រភេទសេវាបង្រៀនតាមផ្ទះ ខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនភាសាចិនជាច្រើននាក់

បើចាប់អារម្មណ៍ សូមចុះឈ្មោះតាមតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

https://docs.google.com/forms/d/1nmwjAGvWckTh5qHUsPApG3lRRuy2XdV3M28SZ3lWYxw/viewform?edit_requested=true

 

Shop don't have yet.
លេខទូរស័ព្ទ085949846
អ៊ីម៉ែលaaabbb@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

សូមអរគុណដែលបានជួយទិញផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

ឈ្មោះផលិតផលជ្រើសរើសគ្រូភាសាចិន
ប្រភេទឬគុណភាពផលិតផលសេវាកម្ម
សម្រាប់សេវាកម្ម
តម្លៃ USD
លេខទូរស័ព្ទ085949846
Discount
តម្លៃលក់ទាក់ទងសួរតម្លៃ

ទំនិញស្រដៀងគ្នា