ប្រភេទផលិផលថៃសុទ្ធ១០០% Grad A

មានលេខ 36 ដល់ 40

Shop don't have yet.
លេខទូរស័ព្ទ015264777
អ៊ីម៉ែលengphanith@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

សូមអរគុណដែលបានជួយទិញផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

ឈ្មោះផលិតផលcherich
ប្រភេទឬគុណភាពផលិតផលថ្មី
សម្រាប់លក់
តម្លៃ20 USD
លេខទូរស័ព្ទ015264777
Discount
តម្លៃលក់20 USD

ទំនិញស្រដៀងគ្នា