ប្រភេទស្បែកជើងដែលទាន់សម័យ ទន់ស្រួលពាក់ មិនឈឺជើង  ធានាគុណភាពនៃភាពជាប់ តម្លៃសមរម្យ។ អាចធ្វើការកម្មង់ទិញបានណាចា៎

Shop don't have yet.
លេខទូរស័ព្ទ0966698903
អ៊ីម៉ែលDaneloy987@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

សូមអរគុណដែលបានជួយទិញផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

ឈ្មោះផលិតផលស្បែកជើងនារី
ប្រភេទឬគុណភាពផលិតផលថ្មី
សម្រាប់លក់
តម្លៃ15 USD
លេខទូរស័ព្ទ0966698903
Discount10%
តម្លៃលក់13.5 USD

ទំនិញស្រដៀងគ្នា