ប្រភេទSN Construction 

មានសេវាកម្មដូចជា:

1.ទទួលវាស់វែង

2.សាងសង់អគារថ្មី(ផ្ទះ រោងចក្រ ហាង...)

3.គូរប្លង់ គណនាប្លង់

4.ជួសជុលកែលំអរ

5.បញ្ហាជ្រៀបទឹក

លេខទំនាក់ទំនង:093 3456 44

 

Shop don't have yet.
លេខទូរស័ព្ទ093345644
អ៊ីម៉ែលBunlengsrorn@ymail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

សូមអរគុណដែលបានជួយទិញផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

ឈ្មោះផលិតផលSN Construction
ប្រភេទឬគុណភាពផលិតផលសេវាកម្ម
សម្រាប់សេវាកម្ម
តម្លៃ USD
លេខទូរស័ព្ទ093345644
Discount
តម្លៃលក់ទាក់ទងសួរតម្លៃ

ទំនិញស្រដៀងគ្នា