ប្រភេទpower bank ដែលមានអនុភាព 20000mahដែលអាចសាកថ្មបានបួនប្រាំដងវា 100% ជារបស់ថ្មីទើបចូលស្តុកGood

Shop don't have yet.
លេខទូរស័ព្ទ087276073
អ៊ីម៉ែលmathmuham56@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

សូមអរគុណដែលបានជួយទិញផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

ឈ្មោះផលិតផលPower bank 20000Ahw
ប្រភេទឬគុណភាពផលិតផលថ្មី
សម្រាប់លក់
តម្លៃ17 USD
លេខទូរស័ព្ទ087276073
Discount15%
តម្លៃលក់14.45 USD