ប្រភេទអាវហារ៉មែ៉ង អូរីជីណលមកពីប្រទេសវៀតណាមដែលមានគុណភាពល្អ ក្នុងការប្រើប្រាស់ សាច់ក្រណាត់មួយ ធានារបស់អូរីជីណល100%

Shop don't have yet.
លេខទូរស័ព្ទ087276073
អ៊ីម៉ែលmathmuham56@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

សូមអរគុណដែលបានជួយទិញផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

ឈ្មោះផលិតផលអាវហារ៉ ម៉ែង
ប្រភេទឬគុណភាពផលិតផលថ្មី
សម្រាប់លក់
តម្លៃ16 USD
លេខទូរស័ព្ទ087276073
Discount
តម្លៃលក់16 USD

ទំនិញស្រដៀងគ្នា