ប្រភេទMagic cushion ជាប្រភេទឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចជា៖

- មានSPE50+++

- ជួយបិទបាំងស្នាមបានយ៉ាងល្អ

- ធន់ហ្នឹងទឹកមិនកកមិនប្រតាក

- ងាយស្រួលប្រើ និងដាក់តាមខ្លួន

Shop don't have yet.
លេខទូរស័ព្ទ069705223
អ៊ីម៉ែលphanakoy1998@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

សូមអរគុណដែលបានជួយទិញផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

ឈ្មោះផលិតផលMagic cushtion
ប្រភេទឬគុណភាពផលិតផលថ្មី
សម្រាប់លក់
តម្លៃ12 USD
លេខទូរស័ព្ទ069705223
Discount
តម្លៃលក់12 USD

ទំនិញស្រដៀងគ្នា