ប្រភេទOpennet ISP ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្ម Interner ដែលទទួលបានការទុក្ខចិត្តពីអតិថិជនជាង ៣៥០០០នាក់ ទូទាំងទីក្រុងភ្នំពេញ។
លោកអ្នកចំណាយ ត្រឹមតែ 12$ក្នុង 1ខែ នឹងទទួលបាន ការប្រើប្រាស់ Internet ឥតដែនកំណត់។
ចុះឈ្មោះ ឥឡូវនេះ នឹទទួលបានសេវាតម្លើង Free
ADSL service Phnom Penh and Takhoa
4Mbps = 12$, 6Mbps = 18$
8Mbps = 24$, 10Mbps = 30$
Phone: 070 233 160 / 089 690 500 / 060 36 69 69

Shop don't have yet.
លេខទូរស័ព្ទ070233160
អ៊ីម៉ែលchhsitha005@gmail.com
Shop don't have yet.

សូមដាក់ប្រាក់ចូលគណនីខ្មែរអ៊ីហ្ស៊ី(My E-wallet)ជាមុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។

សូមអរគុណដែលបានជួយទិញផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ

សេចក្តីបញ្ជាក់៖ Khmereasyshop.com មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិសម្រេចណាមួយ ឬគុណភាពនៃទំនិញទាំងនេះឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ទាំងគុណភាព តម្លៃ និងផលប៉ះពាល់ណាមួយចំពោះអ្នកទិញ ក៏ដូចជាចំពោះមុខច្បាប់។

ឈ្មោះផលិតផលOpennet
ប្រភេទឬគុណភាពផលិតផលសេវាកម្ម
សម្រាប់លក់
តម្លៃ12 USD
លេខទូរស័ព្ទ070233160
Discount
តម្លៃលក់12 USD

ទំនិញស្រដៀងគ្នា